آخرین ویرایش: 1399/02/07

در این مقاله قصد داریم تا به تاریخچه نام شرکت فرش سورنا بپردازیم.

فرش سورنا با نام اصیل به تولید فرشهای ماشینی میپردازد.

سورنا نام یکی از سرداران ایرانی است .نام اصلی ان سورن است .

(سردار سپهبد رستم سورن پهلو )

سپهبد ایران در زمان اشکانیان که ازشهرت خاصی در میان مردم باستان برخوردار بوده است. شخصی به نام پلوتارک میگوید که سورنا در دلیری وتوانایی پیشروترین پارتی دوران خود بود. مردم با بلند قدترین وزیباترین چهره او را میشناختند. همچنین برخی از اساتید دانشگاه سورنا را همان رستم سیستان میدانند. این سردار دردوره اشکانیان می زیسته وهمچنین درزمان اشک سیزدهم و ارد  اول  سردار بوده است. وی از نظر اصالت وثروت وهمچنین شهرت رتبه دوم را در کشور داشته وسورنا ارد را به تخت نشانده وشهر سلوکیه را تصرف کرده است.در هنگام تصرف سلوکیه بیش از سی سال نداشت .بااین وجود خردمند بود. همین صفات سبب شده بود که بتواند کراسوس سردار رومی را شکست دهد. با این وجود ارد به جای اینکه سورنا را پاداش بدهد،به او حسادت کرد و اور ا نابود کرد.یکی از رزمهایی که این سردار بزرگ ان را فرماندهی میکرد نخستین جنگ با رومیان بود که رومیان قبل از این جنگ طعم شکست را نچشیده بودند . این سردار بزرگ انان راباشکستی سخت وتاریخی روبه رو ساخت. او از خاندان سورن یکی از هفت خاندان معروف ایرانی دوره اشکانیان بود.. معنای سورن درزبان فارسی نیرومند است. سه تن از سرداران وفرمانداران بزرگ روم به نامهای ژول سزار ،پومپه،کراسوس بودند که سرزمین های پهناوری را که به تصرف دولت روم در امده بود را اداره میکردند. انها در طی نشستی به نام لوکا تصمیم گرفتند تا به ایران حمله کنند.سپس کراسوس با سپاهی حدود 42هزار نفرماهر وورزیده به سوی ایران حرکت کرد. پادشاه اشکانی به نام ارد سورنا را مأمور کرد تا به جنگ با کراسوس برای دفاع از میهن برود. این نبرد درسال 53قبل از میلاد درجلگه های میانرودان ودر نزدیکی شهری به نام حران روی داد. درجنگ حران سورنا با نقشه نظامی ماهرانه وبه یاری سوران پارتی که در تیراندازی ماهر بودند،توانست یک سوم سپاه روم را نابود واسیر کند. کراسوس وفابیوس (پسر کراسوس)در این جنگ کشته شدند وبرخی نیز فرار کردند. روش نوین جنگی سورنا شیوه جنگ وگریز بود.  سورنا را به عنوان پدید اورنده جنگ پارتیزانی میدانند. ارتش اودر برگیرنده زره پوشان ،اسب سواران ،تیراندازان ونیزه داران وشمشیر زنان وپیاده نظام همراه با شتر هایی با بار مهمات بود. بعد از این جنگ افسران رومی در باره شکستی که در برابرایران چشیدند چنین گزارش دادند که سسورنا فرمانده ارتش ایران در این جنگ از تاکتیک وسلاحهای جدید بهره گرفت. هرسرباز سوار ایرانی با خود مشک کوچکی از آب حمل میکرد ومانند ما دچار تشنگی نمیشد. به پیادگان با مشکهایی که بر شترها باربود اب ومهمات میرساندند.سربازان ایرانی به نوبت با روشهای ویژه ای از میدان بیرون رفته وبه استراحت میپرداختند. سواران ایران توانایی تیراندازی از پشت سر را دارند. ایرانیان کمانهایی تازه اختراع کرده اند که با انها توانستند پای پیادگان ما را که بارسپرهای بزرگ در برابر انها وبرای محافظت از سوارانمان دیوار دفاعی درست کرده بودیم را به زمین بدوزند. ایرانیان دارای زوبینهایی دوکی شکل بودند که با دستگاه نوینی تا فاصله دور وبه صورت پی در پی پرتاب میشد.شمشیرهای آنان شکننده نبود هرواحد تنها از یک نوع سلاح استفاده میکرد ومانند ما خود را سنگین نمیکرد. سربازان ایرانی تسلیم نمی شدند وتا آخرین نفس باید می جنگیدند. این بود که این جنگ با شکست ما به پایان رسید. جنگ حران که نخستین جنگ بین ایران وروم بود دارای اهمیت بسیار در تاریخ است. زیرا رومیان پس از پیروزی های پی در پی طعم شکست را چشیده بودند. پس از پیروزی سورنا بر کراسوس وشکست کراسوس وشکست رومیان ،دولت مرکزی روم دچار اختلاف شدید شد. پس از این جنگ نزدیک به قرن ،رود فرات مرزشناخته شده بین دوکشور گردید. مناطق ارمنستان ،ترکیه،سوریه ،عراق تبدیل به استانهایی از  ایران گردیدند. رومیها برای جلوگیری از شکست های آینده وبه پیروزی از ایرانیان ناچار شدند به وجود سواره نظام در سپاه خود توجه بیشتری کنند. این جنگ حوالی حران بین فریقین شکست بزرگی خوردند. این جنگ برای برای رومیان بهای سنگینی بود زیرا که حدود بیست هزار نفر در این جنگ کشته شدند وحدود ده هزار نفر اسیر شدند. به روم که طالب تسلط بر آسیا باقی ماند فهماند که حریف سرسخت و دلیری دارد که نباید این حریف را دست کم بگیرد. سورنا بعد از شاه در کشور مقام اول را داشت .او ارد را به تخت نشاند وکمریند پادشاهی را به کمر او بست. سورنا وویشکا دوبار جان فرهاد چهارم پادشاه ایران را نجات دادند. رومیان فرهاد چهارم را ترور کردند،سورنا وویشکا جان او را نجات دادند.در اصل طی دوبار جان فرهاد را نجات دادند که بار دوم به قیمت جان خودشان تمام شد. انها به وسیله مزدوران رومی کشته شدند. نظریه دیگری درباره قتل سورنا وجود دارد و آن این است که سورنا به دست ارد کشته شده است.کشتن سورن باعث شد که پیشرفت  پارت درخاک سوریه متوقف شود. ارد پسرخود پاکور را وتحت فرمان سرادار خویش اوساکس به ان سوی فرات فرستاد. نتوانستند که موفقیتی کسب کنند .اوساکس کشته شد وپاکور بازیچه حیله های رومیان واقع شد به امر پارت به پایتخت برگشت. روم هم که دچار مشکلات داخلی وجنگ های درون کشوری بود ،فرصتی برای تلافی شکست کراسوس پیدا نکرد. ونقشه ای که بولیوس قیصر در این باره داشت با قتل او نقش بر آب شد. درجنگ با رومیان سورنا سپاه ایران را فرماندهی کرد ورومیان را که درهمه جا پیروز بودند شکست خوردند.این جنگ در زمان اشک سیزدهم وارد اول بوده است. کراسوس در این جنگ به همراه پسرش کشته شد. اوقصد داشت که مانند اسکندر ایران وهند را فتح کنند .اما سردار ایرانی پیروز شد واغلب سربازان کراسوس نیز کشته شدند.

درزمان حال نیز با یاد این سردار شجاع ودلیر میهنمان ایران چندین مورد نام گذاری شده است تا یاد او در ذهنها بماند.

-خیابانی در تهران  با نام سورنا نامگذاری شده است.

-ربات ملی ایران به نام سورنا نامگذاری شده است.

-خودروی تولید داخل که نام سورن را بران نهاده اند.

-خودروی فرمول دانشجویی سورنا دانشگاه فردوسی که اولین بار از ایران در مسابقات  fsae ایتالیا شرکت کرد. 

کلام آخر

-دوستان عزیز در نظر داشته باشید که برای نگهداری از این مرز وبوم از چندیدن قرن پیش تلاش مضاعف شده است. عده ای از پادشاهان قسمتهایی از کشور عزیزمان را به دست اجنبی سپردند ومحدوده ایران کوچکتر شد.بیابید باهم برای نگهداری از کشورمان تلاش کنیم.

-اما این نکته که کاملا با موضوع اصلی ما یعنی فرش در تناسب است، این است که فرشی را انتخاب کنید که علاوه بر اصالت محصول ،برند ونامش نیز اصالت داشته باشد.در واقع بهترین برند فرش ماشینی کاشان ،برندی است که اصالت داشته باشد. 

برچسب ها:

دیدگاه های شما :


.: نظرات شما :.