آخرین ویرایش: 1399/07/02

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش محاسبه تعداد گره یا حلقه در واحد سطح یا واحد طول فرش ماشینی است.

مثلا در فرش ماشینی 1200شانه 1440000 گره در هر متر مربع وجود دارد. 

- تعداد گره یا حلقه ویا فاصله بین آنها در واحد طول:

تعداد گره یا حلقه و فواصل بین آنها در طول ۱۰۰ میلی متر است.  برای مثال می‌توان گفت که در صورتی که شمارش در راستای طول فرش و به موازت کناره ی فرش انجام گیرد، تعداد شمارش شده با حرف S نشان داده می شود.

اگر چنان چه شمارش در راستایعرض وعمود بر کناره ی فرش انجام گیرد، تعداد شمارش شده با حرف G نشان داده می شود.

-اصول روش

تعداد گره یا حلقه و یا فواصل بین آنها در فاصله ی L که حداقل ۱۰۰ میلی متر و شامل حداقل ۴۱ گره یا حلقه و یا فواصل بین آنهاست ، شمارش می شود. تعداد گره یا فواصل بین آنها در راستای موازی با لبه فرش و عمود بر لبه فرش شمارش شده و تعداد در واحد سطح محاسبه می گردد.

درصورتیکه در فاصله L حداقل ۴۱ گره یا حلقه یا فواصل بین آنها وجود نداشت، بایستی از طول بیشتری جهت محاسبه استفاده کرد تا به ۴۱ گره یا حلقه یا فواصل بین آنها رسید.

نمونه برداری را مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۸۸۵ انحام شود به نحوی که هر لبه ی سطح انتخاب شده حداقل ۴۱ گره یا حلقه و یا فواصل بین گره یا حلقه را داشته باشد. طول نمونه نباید کمتر از ۱۰۰ میلی متر باشد. فواصل بین آزمونه های انتخاب شده باید حداقل ۱۰۰ میلی متر باشد.

 بر روی نمونه ۴۱ گره یا حلقه و یا فواصل بین گره یا حلقه شمارش می شود و با خط کش طولی را که شامل ۴۱ گره یا حلقه یا فواصل بین گره یا حلقه است، محاسبه شود. در صورتی که این طول کمتر از ۱۰۰ میلی متر باشد، شمارش را ادامه بدهید تا حداقل طول ۱۰۰ میلی متر بدست آید.

(اگر دو یا چند نخ پرز بدون آنکه بهم تابیده شده باشد، در کنار هم هم قرار گیردند، آنها را یک گره حساب کنید)

تعداد حلقه یا گره (S) ویا فواصل بین آنها (G) را درواحد طول و در راستای موازی با لبه فرش و عمود بر لبه فرش با استفاده از فرمول های زیر مقادیر محاسبه می گردند:

 

 

 

برچسب ها:

دیدگاه های شما :


.: نظرات شما :.