فیلتر فرش

  دسته بندی


  قیمت

رنگ بندی


ارتفاع نخ خاب


تراکم


تعداد رنگ


تعداد سرنخ در هر متر مربع


تعداد گره در هر متر مربع


جنس نخ پود


جنس نخ تار


جنس نخ خاب


شانه


شکل بافت


وزن در هر متر مربع 1     
10519000